kropssproget.dk

"Styr lige dit kropssprog!" er et op­lysende og underhol­den­de fore­drag om krops­sprog og non­ver­bal kom­muni­ka­tion præsenteret af mimeren, artisten og klovnen Henrik Rasmussen

Nonverbal kommuni­kation hand­ler om alt det vi kom­muni­kerer uden ord. Det hand­ler om vores stemme­føring og vores krops­sprog. Måden vi står, går, sidder på, vores kropsholdning, ansigts­mimik og gestikulation - alt sam­men afslører det noget om, hvem vi er, vores inten­tioner, følelser og vores forhold til omgivelserne.

Henrik Rasmussen med korslagte armeHenrik Rasmussen kløer sig i hovedetGestus: ThumbsupHenrik Rasmussen rækker hånden frem

En stor del af denne nonverbale kommunikation forgår helt ubevidst. Ofte er vi slet ikke klar over hvad vi udtrykker med kropssproget. Tilgengæld kan vi være sikker på at andre hele tiden fortolker og afkoder vores kropsssignaler.

Bliv bevidst om kropssprogets betydning

Ved at forstå kropssprogets betydning og opøve færdig­hed i at afkode andres non­verbale sig­naler, kan vi blive bedre til at forstå hinanden. Når vi bliver opmærk­somme på vores eget krops­sprog, bliver vi bedre til at kom­munikere mere præcist og effektivt. Vi bliver bedre sam­talepartnere, konflikt­løsere, pæda­goger, ledere m.m.

Henrik Rasmussen keder sigAnsigtsmimik, kropsholdning, gestikulation, statussignaler, øjenkontaktGestus: HighfiveHenrik Rasmussen tar sig til hovedet

Nonverbal kommunikation handler meget om vaner

Det er ofte en god idé at kigge nærmere på vores vaner. Det er i høj grad vores vaner, som be­stemmer hvordan andre op­fatter vores person­lighed. Ved at bruge vores krops­sprog bevidst kan vi ned­tone de signaler, som vir­ker negative på andre og forstærke de dele af vores krops­sprog, som virker godt.

Gestus: Krydser fingre bag rygHenrik Rasmussen pegerSpejling, åndedræt, afstandszoner, siddestilinger, mikroudtrykGestus: V-tegn

Foredraget: "Styr lige dit kropssprog" er en underholdende tilgang til et vigtigt emne

Foredraget handler om at bruge det ord­løse sprog til at opnå en stærkere person­lig frem­toning. Fore­draget er fyldt med små situations-spil, demonstra­tioner og en god portion gymna­stik for latter­musklerne.
Foredraget varer 75 min. uden pause.Yderligere information og booking på tlf. 33 22 11 20


Rød telefon

Ring nu på tlf. 33 22 11 20
og bestil et under­hold­ende fore­drag om krops­sprog

Eller udfyld formularen neden­for så bliver du kon­taktet hurtigst muligt

Honorar 2019:

Vest for Storebælt...4700,-
Øst for Storebælt...4100,-
Honorar for 75 min. foredrag
inkl. transport

Om foredragsholderen Henrik Rasmussen

Portræt af foredragsholderen Henrik Rasmussen

Henrik Rasmussen er mimer, artist og klovn. Han har gen­nem 25 år rejst landet tyndt og optrådt som Klovnen Tapé og under­holdt tusind­vis af børn og voksne med non­verbal komik og krops­sprog. Siden 2004 har Henrik holdt foredraget "Styr lige dit krops­sprog!" for et bredt udvalg af firmaer, fore­ninger og offent­lige insti­tutioner.

Foredraget er først og frem­mest en levende, visuel frem­stilling af krops­sprog. Henrik bruger sine mimiske fær­digheder til, på en under­holdende måde, at belyse vigtig­heden af vores krops­signaler.